ÇİĞLİ BELEDİYESİNE SUNDUĞUMUZ ENGELLİ HİZMETLERİ NASIL OLMALI KONUSUNDAKİ YAPODER GÖRÜŞÜMÜZ

13 ARALIK 2019

BİRİNCİ SORUNUZA YAPODER’in DÜŞÜNCESİ

YAPODER olarak, BELEDİYELERİN ENGELLİ HİZMETLERİNE ve ENGELLİLİĞE YAKLAŞIMININ şu şekilde olmasını gerekir diye düşünüyoruz; 1-Özgürlük Engelli bireylerin demokratik katılımlarını sağlamak 2-Adalet Farklılığa saygı Engellilerin yaşam kalitesini arttırmak 3-Makul uyumlaştırma Kusursuz sorumluluk 4-İnsan hakları Ayrımcılıkla mücadele Fırsat eşitliği

YAPODER olarak, BELEDİYELERİN ENGELLİĞE YAKLAŞIMINA ve ENGELLİ HİZMETLERİNE YÖNELİK TALEP ve ÖNERİLERİMİZ şu şekildedir;

İKİNCİ SORUNUZA YAPODER’in DÜŞÜNCESİ

ENGELLİLERİN AŞAĞIDAKİ FAALİYET ALANLARINDA MUTLAKA YER ALMASI ve/veya AŞAĞIDAKİ İMKANLARIN SAĞLANMASI GEREKİR;
1-Siyasal ve Kamusal Yaşama Katılım 2-Kültürel-Sanatsal Yaşama Katılım 3-Bilgi ve İletişim Eğitim İstihdam, 4-Mesleki Eğitim ve Rehberlik 5-Ulaşılabilir Çevre 6-Ulaşım 7-Toplumsal Yaşam 8-Sağlık-Rehabilitasyon 9-Farkındalık Arttırma 10-İlçenizde engelli turizminin oluşturulması 11-Tuvalet ihtiyacı

SİYASAL VE KAMUSAL YAŞAMA KATILIMI Engelli bireylerin siyasi partilere ve sivil topluma diğer bireylerle eşit şekilde katılım sağlayabileceği bir ortam oluşturmak gerekir, Toplumun farklı yapısını tam olarak yansıtabilmek amacıyla engelli bireylerin yerel düzeyde siyasal ve kamusal yaşama katılımlarını artırmak gerekir, İleri düzeyde desteğe gereksinim duyanları da dahil olmak üzere engelli kadınların ve gençlerin her seviyede siyasi arenaya katılımını teşvik etmek için çalışmalar sürdürmek gerekir, ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER Engellilere hizmet veren müdürlüklerin bir daire başkanlığına dönüştürülmesi, yetkisi olan bir kurum haline getirilmesi. Engellilerle ilgili bütün çalışmaların bu daire başkanlığı aracılığıyla koordinasyonunun sağlanması, Daire başkanlığı’nda çalışanların engelliler alanında eğitim görmüş uzmanlardan oluşması, Engelli hukuku anayasa, kanun ve yönetmeliklerle ayrı bir dal haline gelmiştir. Sözkonusu kurumlarda engelli hukuku alanında uzman istihdam edilmelidir.

KÜLTÜREL VE SANATSAL YAŞAMA KATILIM
Engelli bireyler, bağımsız bireyler olmak ve yaşamlarını bağımsız biçimde sürdürebilmek için, engelli olsun veya olmasın toplumun diğer bireyleri ile etkileşimde bulunacak biçimde eksiksiz bir yaşama sahip olmalıdırlar. Engelli bireyler kültür, eğlence, spor ve turizm etkinliklerine katılma haklarına sahiptir ve katılımları sağlanmalıdır. ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER ilçe belediyelerinin kültürel –sanatsal gösterilerinin işaret dili, sesli betimleme vb. yöntemlerle engelliler açısından uygun hale getirilmesi Kurumların süreli-süresiz yayınlarının sesli kitap haline getirilmesi İBB’nin spor klübü bünyesinde tüm engel alanlarına yönelik spor branşlarının oluşturulması Kültür-sanat tesislerinin engellilere uygun hale getirilmesi Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte spor yapabilecekleri alanların oluşturulması

BİLGİ VE İLETİŞİM Bilgi ve iletişime erişim, engelli bireylerin topluma katılımı için en temel unsurdur. Engelli bireylerin haklarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri, kendi yaşamlarını etkileyecek konular hakkında karar verebilmeleri ve karar süreçlerine katılabilmeleri için uygun iletişim sistemleri yoluyla bilgiye erişebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Örneğin; mesleki eğitim programları düzenlemek E-eğitim materyallerinin mevcut erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde engelli bireyler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak, Engelli bireylerin işaret dili, Braille ve alternatif iletişim araçları ve yöntemleri kullanabileceğini göz önünde bulundurmak ve bunların resmi iletişimde mümkün olduğunca kullanılmasını sağlamak; toplantılarda ve konferanslarda talep üzerine sunumun içeriğini basit ve anlaşılır bir şekilde özetleyecek bir kişi görevlendirmek, İsteyen abonelere su faturaları kabartma yada e-posta olarak gelebilir.

EĞİTİM Eğitime; okul öncesi eğitim, ilk – orta ve yüksek öğretim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme dahil edilmeli ve eğitim yaşamın bütün aşamalarını kapsamalıdır. Okullarda verilmekte olan vatandaşlık eğitimi dersinin müfredatına, engelli bireylerin diğer bütün vatandaşlarla aynı haklara sahip bireyler olduğuna dair konular eklemek, Engelli çocukların ebeveynlerinin bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlık süreçlerinde etkin paydaşlar olmasını sağlamak ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER 1-Ücretsiz akademik eğitim vermek: Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenim programı kapsamındaki Okullar Hayat Olsun kapsamında, okulların boş olduğu yaz aylarında Halk Eğitimin göndereceği öğretmenlerin vereceği eğitime belediyelerin katkı vermesinin (taşıma, tamirat, tadilat, kumanya vb.) sağlanması 2-Müzik, resim, spor eğitimleri vermek Toplumun engellilik konusunda bilgilendirilmesi için afiş, el ilanı vb. araçlarla tanıtım, bilgilendirme yapmak. 3-Her engellilik durumuna özgü ilgili STK’larla işbirliği yapılarak eğitim programları açmak 4-Yardım bakışının yerine hak temelli bakışın yerleşmesini sağlamak (Hak eksenli bakış açısı) 5-Özel sektör çalışanlarına (market vb.) yönelik engellilik farkındalık eğitimlerinin verilmesi

İSTİHDAM MESLEKİ EĞİTİM VE REHBERLİK
Engelli olmayan bireylerle karşılaştırıldığında, engelli bireylerin istihdam ve işgücüne katılım oranları oldukça düşüktür. Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılmalı, %4 ile sınırlandırılmamalı. İstihdam için Kent Ormanında organik tarım ve kent ormanının bakımı vb işlerin işitme engelli ve ortopedik engellilere verilerek yapılması sağlanabilir. Fuarlarda engelli derneklerine ücretsiz yer verilmeli Korumalı işyeri uygulamalarını yaygınlaştırmak

ULAŞILABİLİR ÇEVRE Engelli bireylerin günlük yaşama katılım sağlayabildiği daha bütüncül bir toplumun yaratılmasında ulaşılabilir bir çevre önemli bir rol oynamaktadır. Evrensel tasarım ilkelerini uygulayarak ve bu yolla yeni engellerin oluşmasını önleyerek, engelli kişiler için aşamalı olarak ulaşılabilir bir çevre oluşturmak Acil durum ve tahliye prosedürlerinin tasarlanmasında, engelli bireylerin güvenliğine gerekli özenin gösterilmesini sağlamak, ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER 1-Kaldırım yüksekliklerinin 8cm (max) ile sınırlandırılması gerekmektedir. (Barcelona, Roma örneği) 2-Araç parkının önlenmesi için kaldırımlara‘kazık’ dikilebilir. Tüm ilçe belediyelerindeki kaldırım işgalleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası vb. gibi ilgili oda, kurum ve kuruluşlarla görüşülerek gerekli bilgi ve denetim gerçekleştirilmelidir. 3-Doğal Afetlerde engellilerin metro kullanımı olanaklı kılınmalı veya alternatif ulaşım araçları sağlanmalı 4-Görme engelliler göz önünde bulundurularak park ve bahçelerdeki ağaçların kesim standartları ile ilgili gerekli uygulama ve denetimler gerçekleştirilmelidir. 5-5378 Sayılı yasa Engellilerin Erişimi/Ulaşımı ile ilgili yasa kapsamında denetim komisyonları oluşturuluyor. 6-Ağır cezalar var, bu yasanın uygulanması ile ilgili eğitimler verilmeli.

ULAŞIM Her seviyede ulaşılabilir ulaşım politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması birçok engellinin yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlayabilir ve fırsat eşitliği, bağımsız yaşam, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına ve istihdama etkin katılım için bir önkoşul haline gelebilir. ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER 1-Otobüs duraklarında hangi otobüsün geldiğini söyleyen sesli bir sistemin kurulması 2-Otobüslerde ilk dört koltuğun engellilere ayrılması Otobüslerdeki sesli sistemin kapatılmaması yönünde şoförlerin eğitilmesi, 3-Yaya geçitlerinde görme engelliler için sesli sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılması, 4-Fuar alanı gibi karışık yerlerde görme engelliler için kılavuz çizgi uygulamasının daha titizlikle uygulanması, 5-Engelli araçlarının arabalı vapurlardan ücretsiz geçişinin sağlanması 6-Otobüs duraklarının yeniden gözden geçirilerek, yaz sıcağı veya yağmurlu günlerde engelli kullanımına uygun hale getirilmesi gerekir

TOPLUMSAL YAŞAM Engelli bireylerin mümkün olabildiğince bağımsız yaşayabilmesinin sağlanması ve nerede ve nasıl yaşayacaklarına karar vermeleri hususunda engellilerin yetkilendirilmesi konularına odaklanmaktadır. Engelli bireylerin kendi yaşamlarını planlamalarını ve toplum içinde mümkün mertebe bağımsız yaşayabilmelerini sağlamak gerekir. ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER 1-Engelli hemşehriler için rehabilitasyon merkezleri açmak, 2-Engelli ailelerin engelli aile bireyini gündüz bırakabilecekleri gündüz bakım evleri ve engellilere yönelik huzurevleri kurmak, 3-Kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak konutlarda engelli ailelere yönelik çözümler üretmek, 3-Engellilerin evlerine belediye görevlileri ya da oluşturulan gönüllü havuzundan temizlik ekipleri sağlanması, 4-Kurban ve Ramazan bayramlarında Engellilere yapılan nakdi yardımların bankada hesabı olan engellilerin hesaplarına yatırılması, (Evden çıkamayan Engelliler bir de onları çekmek için zorlanmasın)

SAĞLIK-REHABİLİTASYON
Engelli bireyler, mümkün olan en iyi sağlık seviyesine sahip olabilmek için kaliteli sağlık hizmetlerinden, tedavilerden ve sağlık teknolojilerinden, toplumun diğer bireyleri ile eşit bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri planlanırken ve sunulurken, yaşlı nüfus ve yaşlılarla ilgili olabilecek sağlık sonuçları ile engelli bireylerle ilgili gelişmeler dikkate alınmalıdır Engelli bireylerin toplumla tam bütünleşmesinin sağlanması için mevcut hizmetlere ve uzman desteğine erişimi kolaylaştırmak gerekir, ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER Evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması
1-Engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin evlerine, mahallelerine ulaştırılması, 2-Sadece engelli bireylerin değil, engelli ailelerinin de yararlanabileceği rehabilitasyon merkezlerinin açılması, 3-Hastanelerdeki randevu sisteminin engellilere uygun hale getirilmesi, 4-Sağlık raporu almadaki bürokratik işlemlerin azaltılması,

FARKINDALIK ARTTIRMA Engelli bireyler, toplumun tam ve eşit üyeleri olarak kabul edilme ve topluma katılım sağlama hususunda birçok engelle karşılaşmaktadır. Engelli bireyler hala mevcut önyargılara, korkulara, kendilerine yönelik düşük beklentilere ve becerilerine güvensizliğe bağlı olarak ortaya çıkan kabul edilemez tutumlarla karşı karşıya kalmaktadır. ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER 1-Engelliliğin Engellenmesime ilişkin farkındalık çalışmaları (Yerel medya kuruluşları, toplu taşıma araçlarında gösterilmek üzere video, film, kamu spotu vb. hazırlanması) 2-Yaşlı ve Engelli Bakımları ve evde destek ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmalı 3-Engellilere yönelik kamplar izcilik ve piknik gibi faaliyetlerde engelli-engelsiz tüm toplumun kaynaşacağı sosyal ortamların oluşturulması, 4-Önemli günlerde şiir, kompozisyon, resim ve fotoğraf yarışmaları aracılığıyla farkındalık oluşturulması, 5-Toplumun engelli ve engelsiz kesimlerinin biraraya getirilmesi, 6-Kadınlarla ilgili çalışmalara engelli kadınların, çocuklarla ve gençlerle ilgili çalışmalara da engelli çocuk ve gençlerin dahil edilmesi.

ENGELLİ TURİZM Engelli bireylerin Her seviyede turizm politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması birçok engellinin yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlayabilir ve fırsat eşitliği, bağımsız yaşam, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına ve istihdama etkin katılım için bir önkoşul haline gelebilir. ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER 1-Erişilebilirlik konusunda oluşturulacak olan projelerin turizm alanındaki birliklerin de desteği ile oluşması önemlidir. Örneğin, erişilebilirlik konusunda hangi engel türüne hangi düzeyde erişilebilir uygulamalara yer verildiğini gösteren sembolleri içeren etiketlendirme sisteminin oluşturulması, uygulama ve denetimlerinin turizm alanındaki birliklerin desteği ve ortak çalışması ile gerçekleşmesi gibi. En azından konaklama ve seyahatlerinde hangi işletmeleri seçeceklerini doğru tespit etmeleri konusunda büyük kolaylık sağlayacaktır. 2-Erişilebilirlik konusunda eğitim faaliyetinin başlaması son derece önemlidir. STK’ların engellilik ve erişilebilirlik konusunda turizm işletmeleri çalışanlarına eğitim vermesi söz konusu alanda ilerlemeyi hızlandıracaktır. Bu kapsamda özellikle engelli bireylere davranış konusu titizlikle üzerinde durulması gereken konulardan biridir. 3-Erişilebilirliğin otellerde artırılması, müze ve ören yerlerinde engelleri kaldırmasına yönelik çalışmalar ve sesli kitap uygulaması gibi. Devamı niteliğinde farklı çalışmaların da uygulanması önemlidir: Engelli odalarının teknik özelliklerinin mutlaka doğru olması gereklidir. Örneğin, banyo kapısı tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyin rahatça giriş yapabileceği ölçüde olmalıdır. Mutlaka göz önünde bulundurulması ve unutulmaması gereken bir başka husus ise engelli bireylere yönelik yapılan her türlü uygulama mutlaka onaylanmadan ve hizmete açılmadan önce engelli birey tarafından test edilmelidir ve hatalı kısımlar düzeltilmelidir. Sadece tek bir engel türüne yönelik olarak değil; görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli gibi farklı engel türlerine yönelik çeşitli erişilebilir uygulamalara yer verilmelidir. Örneğin, görme engelli bireyler için kabartma zeminin bulunması, işitme engelliler için işaret dili eğitimi verilmesi, tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun banko yüksekliği ve doğru ölçülerde teknik detayların yer alması vb. 4-Erişilebilirlik konusunda eğitim faaliyetinin başlaması son derece önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve ilgili STK’ların engellilik ve erişilebilirlik konusunda turizm işletmeleri çalışanlarına eğitim vermesi söz konusu alanda ilerlemeyi hızlandıracaktır. Bu kapsamda özellikle engelli bireylere davranış konusu titizlikle üzerinde durulması gereken konulardan biridir. 5-Engelli bireylerin genellikle seyahat nedenlerinin sağlık amaçlı olması beklenirken, bu araştırma ile seyahat nedenlerinin tatil amaçlı olduğunun ortaya çıkarılması, Türkiye’nin sağlık turizmine yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yoğunluk vermesi gerektiğini gösterir niteliktedir. Özellikle Ege bölgesinde, Çiğli ve menemen aksında sıcak su kaynakları yer yüzüne çok yakın olmaklabirlikte bu potansiyeli değerlendirmeyen belediyeler bu sıcak su rezevlerini değerlendirip sağlık turizmine kazandırmaları gerekiyor.

TUVALET İHTİYACI Engelli bireylerin mümkün olabildiğince bağımsız yaşayabilmesinin sağlanması için sokağa çıktıklarında tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri gerekir. ÖNERDİĞİMİZ FAALİYETLER 1- İhtiyacını gidermesi için devamlı açık tuvaletler 2- 1 km ve/veya 2 km arayla tuvalet yapılması

YAPODER YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM BİLGİLERİ: YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği)

Facebook: Yaşlı Politikaları Derneği

Web: www.yapoder.com / www.yapoder.org

Email; 2019yapoder@gmail / yaslipolitikalaridernegi@hotmail.com

Telefon: 05345475269

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir