l-POLİTİKANIN AMACI

Şeffaflık Politikası (Politika) YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) in şeffaflık konusuna olan yaklaşımını ve metodolojisini göstermektedir. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) öteki AB Şikâyet Mekanizması İlkeleri’ni ve ilgili AB projeleri tüzüklerini de dikkate almaktadır.

II-AÇIKLIK

Bu politika geçerli bir istisna olmadığı müddetçe desteklere, faaliyetlere ve etkinliklere dair tüm bilgilerin kamuyla paylaşılması yaklaşımını içeren açıklık ve şeffaflık çerçevesinde belirlenmiştir. Bu çerçeve de AB mevzuatı ile Uluslar arası kabul edilmiş esaslar uyarınca ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine dayanmaktadır. Sivil Düşün nasıl karar verdiği, nasıl çalıştığı ve AB politikalarını nasıl uyguladığına dair şeffaf olmaya önem verir. Bu şeffaflık da programın güvenilirliğini ve hesap verebilirliğini güçlendirir. Şeffaflık aynı zamanda projenin veriminin, yararlılığının, etkisinin ve sürdürülebilirliğinin artmasına katkıda bulunur. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) şeffaflığı gerekli bilginin, kararların, belgelerin başvuranlarla, muhtemel başvuru sahipleriyle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve öteki proje paydaşlarıyla, yani genel olarak kamuyla anlaşılır, ulaşılır ve zamanlı bir şekilde paylaşılması olarak tanımlar.

III-GÜVEN SAĞLANMASI VE HASSAS BİLGİLERİN KORUNMASI

Bütün başvuranlar YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği)’nin güvenini kazanmak zorunda olduğu için gizli bilgilerin ele alınmasına dair endişeleri ortadan kaldırmakda elzemdir. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) ile paylaşılan bilginin ifşası gerçek kişi ve örgütlerin yasal haklarının zarar görmesine sebep olacaksa şeffaflık politikası sayesinde bu bilginin ifşasının önüne geçilmiş olur.

IV-DİNLEMEYE VE KATILIMCILIĞA GÖNÜLLÜ OLMA

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) açık iletişim taraftarıdır. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) tüm paydaşlarla yapıcı diyalog kurmaya açıktır ve özellikle başvuranlar anketler, toplantılar ve diğer tüm iletişim imkânları aracılığı ile deneyimlerini sık sık paylaşmaya teşvik edilmektedir.

V-KURUMSAL ÇERÇEVE

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği), aktif yurttaşlık için ortamı geliştirme ile örgütlü ve faal vatandaşların kapasitesini arttırma çabalarına destek olmak, Yaşlı Politikaları ile ilgili Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) çeşitli destek mekanizmaları aracılığıyla aktivistler ve siviltoplum örgütlerini desteklemektedir. Program katılımcı demokrasinin yapılarını ve değerlerini güçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Demokratik değerlerin güçlenmesine katkıda bulunmak için çaba gösteren ve adil rekabet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerine dayanan tüm faaliyetlere açıktır. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) faaliyetlerinin AB politika ve yasalarına saygı çerçevesinde gerçekleştiğinden emin olur; bunun mümkün olmadığı durumlarda da AB politika ve yasalarını ana referans noktası olarak kullanır. Kurum ve organlarının şeffaflığını arttırmak;onları hizmet ettikleri topluma yaklaştırmayı amaçladığı kadar Avrupa’nın sosyo-ekonomik uyumuna, sürdürülebilir kalkınmasına ve AB’nin harici işbirliği amaçlarının tanıtılmasındaki rollerini de vurgulamayıamaçlayan kilit bir Avrupa Birliği politikasıdır. Açıklık ilkesi, Avrupa Birliği Antlaşması’nın,bu antlaşmayla Avrupa halkları arasında, kararların mümkün olduğunca açık ve vatandaşlarla temas halinde alındığı ve bu sayede hiç olmadığı kadar sıkı bir birlik yaratma sürecinde yeni bir dönemin başladığını belirten ilk maddesin de teminat altına alınmıştır. Açıklık aynı zamanda Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6. maddesine uygun olarak demokrasi ve temel haklara saygı ilkelerinin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın 15. maddesine görede AB kurumları, organları, ofisleri ve ajanslarının iyi bir yönetim sağlamak ve sivil toplumun katılımını temin etmek adına çalışmalarını mümkün olduğunca açık yürütmeleri gerekmektedir. Demokratik kurumların istikrarı ve düzgün işlemesi de Kopenhag kriterlerinin bir parçasıdır. Genişleme ülkelerindenkurumların ve kamu idaresinin şeffaflığına, hesap verebilirliğineve verimliliğine öncelik tanıması beklenmektedir.

VI-BİLGİNİN YAYIMLANMASI

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği), şeffaflık ilkesini desteklemek ve teşvik etmek adına rolü, politikaları ve işleri hakkında doğru bilgiyi zamanında ve düzenli olarak yayınlamaya kararlıdır.

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) rutin olarak geniş bir belge seti yayınlamaktadır. Bu sete şunlar dâhildir

:•Uygulama Rehberleri

.•Desteklere Dair Kilit Belgeler

•Araçlar,Destek Rehberleri ve Sunumlar

•Görünürlük Rehberi

•Örnek Belgeler

Bu bilgilerin yayılmasında kullanılan ana araç YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) ’ün web sitesidir (www.yapoder.org) YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) aynı zamanda kamu ve sivil toplum aktörleriyle basılı kopyalar, bilgilendirici belgeler, sosyal medya, basın bültenleri, konferanslar, seminerler, eğitimler, bilgilendirme toplantıları, yuvarlak masa toplantıları ve sivil toplum forumları aracılığı ile de bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Destek talep edenlerin ürettiği her bilgi şu sorumluluk reddi metniyle beraber yayınlanmalıdır: “Bu -materyal/malzeme, vs.-YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla içerik sahibine aittir.YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi erişimini teşvik etmek adına halkın ihtiyaçlarını dikkate alan bir dil sistemi oluşturmuştur. Gerektiğinde başka dillerde de çeviriler temin edilir. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin getirdiği sınırlar dâhilin de hangi bilgilerin kamuyla paylaşılacağına ilişkin nihai karar YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) ’e ait olacaktır. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) aynı zamanda hangi belgelerin elektronik ya da basılı formatta basılacağına ve hangi belgelerin sadece talep üzerine paylaşılacağına da karar verme yetkisine sahip olacaktır.

VII-BAŞVURANLAR VE MUHTEMEL BAŞVURU SAHİPLERİİÇİN BİLGİ

Başvuranlar YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) ’in Bilgi Sistemi’ne erişime sahiptir. Başvuranlar takip numaraları ile başvurularını sistemden takip edebilir. Başvuruların bir özeti başvuranın da rızasıyla YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) ’in web sitesinde yayınlanabilir. Başvuranlar programın kullandığı temel kavramlara ve hak temelli yaklaşıma dair ek açıklama sağlayan en önemli araçlardan biri olan YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) Yardım Masasına her zaman telefon edebilir.

VIII-BİLGİLERİN İFŞASI

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği)kapsamında üretilen tüm bilgi ve belgeler ifşa edilmemelerini gerektiren kabul edilir bir gerekçe olmadığı müddetçe ifşa edilmeye tabiidir.

Aşağıdaki istisnaları inceleyeniz.

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm kullanıcılardan kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle elektronik ortamda paylaşmak için rızalarını vermeleri istenir. Sosyal medya hesapları yasal olarak bu hizmetler içindeki tüm hesaplar da dâhil olmak üzere ilgili barındırma hizmetlerine (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) bağlıdır.

IX-İSTİSNALAR

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) şeffaflık politikasına bağlı olduğu kadar, AB mevzuatı gereği kişisel verileri ve ulusal yönetmeliği korumak adına mahremiyete saygı gösterme vazifesine de sahiptir. Bu sebeple bilgilerin/belgelerin ifşasına getirilen birtakım sınırlamalar bulunmaktadır. Özellikle de kişisel verilerin korunmasına dair AB mevzuatı gereğince bilgilerin ifşası:

a. kamu yararının

b. bireyin bütünlüğünün ve mahremiyetininkorunmasını tehlikeye attığı takdirde bu bilgilere erişim engellenecektir.

Aşağıdaki durumlarda bilgiler ifşa edilmeyecektir:

•Özel veya tüzel kişininticari menfaatleri söz konusuysa

•Bilgi fikri mülkiyet, mahkeme işlem belgeleri veya hukuki tavsiye kapsamına giriyorsa

•Teftişlerin, soruşturmaların ve denetimlerinkonusuysa

•Başvuran rızasını vermediyse

X-BİLGİ TALEPLERİNİN ELE ALINMASINDA UYGULANACAK PROSEDÜRLER

Tüm muhtemel başvuru sahiplerinin YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) Bilgi Sistemi’ne kayıt yapması teşvik edilmektedir. Bilgi talepleri Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilgi Sistemi’ne ek olarak yaslipolitikalaridernegi@hotmail.com adresinden de bilgi talebinde bulunulabilir. Bilgi Sistemi’ne ve e-posta adresine gelen mesajlar en geç 7 gün içinde yanıtlanacaktır. Bu kanallara ek olarak özel atanmış bir yardım hattı da destek ve bilgi taleplerine hizmet amaçlı çalışacaktır.

XI-ŞİKÂYETŞARTLARI

•YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) ’in eylemleri tarafından olumsuz etkilenmiş olan başvuranlar ya da özel/tüzel kişiler yaslipolitikalaridernegi@hotmail.com adresine şikâyet maili gönderebilir ya da yaslipolitikalaridernegi@hotmail.com adresindeki formlardan birini doldurabilir. Şikâyetler, iddianın dayandığı olayların şikâyetçi tarafından gerçekleştiğinin teyit edildiği tarihten sonraki bir ay içinde gönderilmek zorundadır. Şikâyet formu ekte yer almaktadır.

•YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği)’e yollanan şikâyetin neticesinden memnun olunmaması durumunda başvuranlar Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na şikâyette bulunabilir