Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Rıza Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

1-Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Yaşlı Politikaları Derneği Veri Sorumlusu Konumu

YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği), YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) Bilgi Sistemi ve YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) e-bülten abonelerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten aboneleri ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: •Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek, •İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, •YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten aboneleri ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, kampanya ve soruları aktarmak,

•Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, •Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, • YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri, e-bülten aboneleri ve web sitesi kullanıcılarının memnuniyetini artırmak, elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

.•Anlaşmalı kurumlarımız, çözüm ortaklarımız ve üyesi olduğumuz 3. kişi konumunda bulunan internet mecraları ve dijital programlar tarafından YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten abonelerine öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten abonelerini bilgilendirebilmek,

•Kampanyalarla ile ilgili üye şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek

•Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

•Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten abonelerine ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten abonelerinin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten abonelerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, gerektiğinde, paylaşılacaktır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

3-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) bilgi sistemi üyeleri ve e-bülten abonelerinin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

4-Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcı Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri a)Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f)Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. YAPODER (Yaşlı Politikaları Derneği) , söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için yaslipolitikalaridernegi@ hotmail.com e-posta adresinden (İsim Soyad, e-posta adresiniz ile) dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.